Español | English

El teu espai d'experiències gastronòmiques

Avís i informació legals

Avís i informació legals / Condicions d'ús del portal «masgourmets.com»

Els presents avís i informació legals (en endavant, l'«Avís Legal») regulen l'ús del servei del lloc web www.masgourmets.com que Mas Gourmets, S. L. (en endavant, «Mas Gourmets»), com a titular del portal, posa a disposició dels usuaris d'internet.

Mas gourmets, té el domicili social a l'Av. Diagonal núm. 445-447, 6è 2a, CP 08036 Barcelona (Espanya). És titular del CIF núm. B-08880056 i està inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, llibre 22.506, foli 121, full B-38310, inscripció 7a.

L'accés i l'ús d'aquest portal atribueix la condició d'usuari de masgourmets.com (en endavant, l'«Usuari») i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió vigent en cada moment publicada per Mas Gourmets. En conseqüència, l'Usuari ha de llegir atentament aquest Avís Legal cada vegada que faci servir masgourmets.com, ja que es pot haver modificat.

L'ús de certs serveis i productes oferts als usuaris a través de masgourmets.com està sotmès a condicions particulars pròpies (en endavant, les «Condicions Particulars») que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen aquest Avís Legal. Per tant, abans de fer servir aquests serveis, l'Usuari també ha de llegir atentament les Condicions Particulars corresponents.

També, la utilització del portal està sotmesa igualment als reglaments d'ús i instruccions que Mas Gourmets posa en coneixement de l'Usuari, i que podran substituir, completar, i/o modificar aquest Avís Legal. A través de masgourmets.com, Mas Gourmets posa a disposició dels usuaris l'accés i la utilització de diversos serveis i continguts (en endavant, els «Serveis»), facilitats per Mas Gourmets o per tercers.

Condicions d'accés i utilització de masgourmets.com

1. Caràcter gratuït de l'accés i utilització de masgourmets.com
La prestació dels Serveis, per part de Mas Gourmets, és gratuïta per als Usuaris. No obstant això, alguns dels Serveis subministrats per Mas Gourmets o per tercers a través de masgourmets.com poden estar subjectes al pagament d'un preu en la forma que es determini en les Condicions Particulars corresponents.

2. Registre d'usuari
Amb caràcter general, la prestació dels Serveis no exigeix la subscripció ni el registre previ dels Usuaris. No obstant això, Mas Gourmets pot condicionar la utilització d'alguns dels Serveis a la inscripció prèvia en el registre d'Usuaris. L'esmentat registre es farà en la forma indicada expressament en el Servei mateix o en les Condicions Particulars que el regulin.

3. Veracitat de la informació
Tota la informació que faciliti l'Usuari a través dels Serveis haurà de ser verdadera. Per tant, l'Usuari garanteix l'autenticitat de totes les dades que comuniqui i indiqui en els formularis necessaris per a la subscripció dels Serveis. De la mateixa manera, serà responsabilitat de l'Usuari mantenir tota la informació facilitada a Mas Gourmets actualitzada permanentment, de manera que respongui, en cada moment, a la situació real de l'Usuari. En tot cas l'Usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i dels perjudicis que causi a Mas Gourmets o a tercers per la informació que faciliti.

4. Obligació de fer un ús correcte de masgourmets.com i dels Serveis
L'Usuari es compromet a utilitzar masgourmets.com i els Serveis de conformitat amb la llei, el present Avís Legal, les Condicions Particulars de certs Serveis, i altres reglaments d'ús i instruccions que se li facin saber, i també amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic.
A aquest efecte, l'Usuari s'abstindrà d'utilitzar qualsevol dels Serveis amb fins o efectes il•lícits, prohibits en aquest Avís Legal, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal dels Serveis, els equips informàtics o els documents, fitxers i tota mena de continguts desats en qualsevol equip informàtic (hacking) de Mas Gourmets, d'altres Usuaris o de qualsevol usuari d'internet (programari i maquinari).
En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l'Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, fitxers de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol mena de material que:

(a) sigui fals, ambigu, inexacte, exagerat o extemporani, de manera que indueixi o pugui induir a error sobre l'objecte o sobre les intencions o propòsits del comunicant;
(b) estigui protegit per qualssevol drets de propietat intel•lectual o industrial pertanyents a tercers, sense que l'Usuari n'hagi obtingut prèviament dels titulars l'autorització necessària per dur a terme l'ús que n'efectua o en pretén efectuar;
(c) violi els secrets empresarials de tercers;
(d) sigui contrari al dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar o a la imatge pròpia de les persones;
(e) de qualsevol manera deteriori el crèdit de Mas Gourmets o de tercers;
(f) infringeixi la normativa sobre secret de les comunicacions;
(g) constitueixi, si s'escau, publicitat il•lícita, enganyosa o deslleial i, en general, que constitueixi competència deslleial;
(h) incorpori virus o altres elements físics o electrònics que puguin danyar o impedir el funcionament normal de la xarxa, del sistema o d'equips informàtics (programari i maquinari) de Mas Gourmets o de tercers, o que puguin danyar els documents electrònics o fitxers desats en aquests equips informàtics; (i) provoqui, per les seves característiques (com ara format, extensió, etc.), dificultats en el funcionament normal del Servei; i/o
(j) contingui etiquetes HTML diferents de les autoritzades expressament per Mas Gourmets.


5. Obligació de fer un ús correcte dels continguts.
L'Usuari es compromet a utilitzar els continguts que masgourmets.com posa a disposició dels Usuaris mateixos (en endavant, els «Continguts»), de conformitat amb la llei, el present Avís Legal, les Condicions Particulars de certs Serveis i altres avisos, reglaments d'ús i instruccions posats en coneixement dels Usuaris mateixos, i també amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic; i, en particular, es compromet a abstenir-se de:
(a) reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, llevat que se'n tingui l'autorització del titular dels drets o que sigui legalment permès fer-ho;
(b) suprimir, manipular o de qualsevol forma alterar la indicació de drets d'autor o altres dades identificadores de la reserva de drets de Mas Gourmets o dels seus titulars, de les empremtes digitals o de qualssevol altres mitjans tècnics establerts per al seu reconeixement.
L'Usuari s'abstindrà d'obtenir els Continguts, i també d'intentar obtenir-los, fent ús de mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos i per a aquest efecte, se li hagin posat a disposició o s'indiquin a les pàgines web en què hi hagi els Continguts o, en general, diferents dels que s'utilitzin habitualment a internet, sempre que no comportin un risc de dany o inutilització del portal, dels Serveis i/o dels Continguts.

6. Ús dels Serveis oferts per masgourmets.com de conformitat amb la política de Mas Gourmets de protecció contra el contingut brossa: L'Usuari es compromet a no:
(i) recollir dades amb finalitat publicitària ni remetre publicitat de qualsevol mena, així com tampoc enviar comunicacions a fi de venda o altres comunicacions de naturalesa comercial, sense que n'hi hagi una sol•licitud o consentiment previs;
(ii) remetre qualssevol altres missatges no sol•licitats ni amb consentiment previ a una pluralitat de persones;
(iii) enviar cadenes de missatges electrònics no sol•licitats ni amb consentiment previ;
(iv) utilitzar llistes de distribució accessibles a través dels Serveis per dur a terme les activitats assenyalades en els apartats (i) a (iii) anteriors; (v) posar a disposició de tercers, amb qualsevol finalitat, dades demanades a partir de llistes de distribució.
Els Usuaris o tercers perjudicats per la recepció de missatges no sol•licitats dirigits a una pluralitat de persones podran comunicar-ho a Mas Gourmets mitjançant un missatge adreçat al correu electrònic masxarcuters@masgourmets.com.

7. Inserció d'hiperenllaços que permetin l'accés a les pàgines web de masgourmets.com i als Serveis:
Els Usuaris i, en general, aquelles persones que es proposin establir un hiperenllaç entre el seu lloc web i el portal (en endavant, l'«Hiperenllaç») hauran de complir les condicions següents:
(a) l'Hiperenllaç únicament permetrà l'accés a la pàgina d'inici de masgourmets.com, però no podrà reproduir-la de cap manera;
(b) no es crearà cap marc (frame) sobre les pàgines web de masgourmets.com;
(c) no es faran manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre Mas Gourmets, els seus directius, els seus empleats, les pàgines web de masgourmets.com o els Serveis subministrats;
(d) no es declararà ni es donarà a entendre que Mas Gourmets ha autoritzat l'Hiperenllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els serveis oferts o posats a disposició en la pàgina web des d'on s'estableix l'Hiperenllaç;
(e) tret d'aquells signes que formin part de l'Hiperenllaç mateix, la pàgina web en què s'estableixi l'Hiperenllaç no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d'establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a Mas Gourmets ; i
(f) la pàgina web en què s'estableixi l'Hiperenllaç no contindrà informacions o continguts il•lícits, contraris a la moral, als bons costums generalment acceptats ni a l'ordre públic, i tampoc inclourà continguts contraris a qualssevol drets de tercers. L'establiment de l'Hiperenllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre Mas Gourmets i el propietari del lloc web en què s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació per part de Mas Gourmets dels continguts o serveis inclosos.

8. No llicència:
Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol mena que apareixen a masgourmets.com són propietat de Mas Gourmets o de tercers, sense que es pugui entendre que l'ús o accés a masgourmets.com i/o als Serveis dona a l'Usuari cap dret sobre les marques, noms comercials i/o signes distintius esmentats.
Així mateix, els Continguts són propietat intel•lectual de Mas Gourmets o de tercers, sense que es puguin considerar cedits a l'Usuari, en virtut del que estableix aquest Avís Legal, cap dels drets d'explotació que hi ha o que puguin haver-hi sobre els Continguts mateixos, més enllà de l'estrictament necessari per a l'ús correcte de masgourmets.com i dels Serveis.

9. Exclusió de garanties i de responsabilitat:
a) Mas Gourmets no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del portal i dels Serveis. Quan sigui raonablement possible, Mas Gourmets advertirà prèviament sobre les interrupcions en el funcionament del portal i dels Serveis.
Mas Gourmets exclou, tant com ho permeti l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa com a conseqüència de la manca de disponibilitat o de continuïtat en el funcionament del portal i dels Serveis, de l'engany sobre la utilitat que els Usuaris haguessin atribuït a masgourmets.com i als Serveis, de la fiabilitat del portal i dels Serveis i, en particular, encara que no de manera exclusiva, de les fallades en l'accés a les diferents pàgines web de masgourmets.com o aquelles des de les quals es presten els Serveis.
b) Mas Gourmets no garanteix la privadesa i seguretat de la utilització de masgourmets.com i dels Serveis i, en particular, no garanteix que tercers no autoritzats no puguin tenir coneixement de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l'ús que els Usuaris fan de masgourmets.com i dels Serveis.
Mas Gourmets exclou, tant com ho permeti l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats del coneixement que puguin tenir tercers no autoritzats sobre la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l'ús que els Usuaris fan de masgourmets.com i dels Serveis.
c) Mas Gourmets no controla ni garanteix l'absència de virus ni d'altres elements en els Continguts, que puguin alterar el sistema informàtic (programari i maquinari) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el sistema informàtic de Mas Gourmets.
Mas Gourmets exclou, tant com ho permeti l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que tinguin a veure amb la presència de virus o amb la presència d'altres elements en els Continguts, que puguin alterar el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels Usuaris.
d) Mas Gourmets no garanteix la licitud, fiabilitat i utilitat dels Continguts. Mas Gourmets exclou, tant com ho permeti l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que tinguin a veure amb l'accés als Continguts o la seva transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció o obtenció.
e) Mas Gourmets no controla ni garanteix l'absència de virus ni altres elements, en els Serveis prestats per tercers a través de masgourmets.com, que puguin alterar el sistema informàtic (programari i maquinari) o els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el sistema informàtic de Mas Gourmets.
Mas Gourmets exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que tinguin a veure amb la presència de virus o altres elements lesius en els serveis prestats per tercers a través del portal i que puguin alterar el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels Usuaris.
f) Mas Gourmets no garanteix la licitud, fiabilitat i utilitat dels serveis prestats per tercers a través del portal.
Mas Gourmets exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que tinguin a veure amb els serveis prestats per tercers a través del portal.
Mas Gourmets tampoc té l'obligació de verificar, i no verifica, la identitat dels Usuaris, ni la veracitat, vigència, exhaustivitat i/o autenticitat de les dades que els Usuaris proporcionen sobre si mateixos a altres Usuaris.
Mas Gourmets exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que tinguin a veure amb la utilització dels Serveis i dels Continguts per part dels Usuaris o que tinguin a veure amb la falta de veracitat, vigència, exhaustivitat i/o autenticitat de la informació que els Usuaris proporcionen a altres Usuaris sobre si mateixos i, en particular, encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis de tota naturalesa que tinguin a veure amb la suplantació de la personalitat d'un tercer efectuada per un Usuari en qualsevol mena de comunicació feta a través del portal.

10. Procediment en cas de dur a terme activitats de caràcter il•lícit:
Posat cas que qualsevol Usuari o tercer consideri que hi ha fets o circumstàncies que revelin el caràcter il•lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o d'haver dut a terme qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del portal, i, en particular, de la violació de drets de propietat intel•lectual o industrial (patents, models i dibuixos industrials, marques i noms comercials, etc.) o altres drets, l'Usuari o tercer haurà d'enviar una notificació a Mas Gourmets que inclogui les dades següents: (a) dades personals del reclamant: nom, adreça, número de telèfon i adreça electrònica;
(b) especificació de la suposada activitat il•lícita duta a terme al portal; i, en particular quan es tracti d'una suposada violació de drets, indicació precisa i concreta dels continguts protegits i també de la localització dels continguts mateixos a les pàgines web;
(c) fets o circumstàncies que revelen el caràcter il•lícit de l'activitat;
(d) en el supòsit de violació de drets, signatura manuscrita o equivalent, amb les dades personals del titular dels drets suposadament infringits o de la persona autoritzada per actuar en nom i per compte del titular;
(e) declaració expressa, clara i sota la responsabilitat del reclamant, de què la informació proporcionada en la notificació és exacta, i del caràcter il•lícit de la utilització dels continguts o de les activitats descrites dutes a terme.

11. Notificacions :
Totes les notificacions i comunicacions (en endavant, les «Notificacions») per part de l'Usuari a Mas Gourmets es consideraran eficaces, a tots els efectes, quan s'adrecin al servei d'atenció a l'usuari d'alguna de les formes següents:
(a) enviament per correu postal a l'adreça següent: Av. Diagonal núm. 445-447 6è 2a, CP 08036 Barcelona (Espanya);
(b) comunicació per trucada telefònica al número de telèfon 93 313 31 04 o enviament per correu electrònic a l'adreça següent: masgourmets@masgourmets.com.
Totes les notificacions per part de Mas Gourmets a l'Usuari es consideraran eficaces, a tots els efectes, quan es facin d'alguna de les maneres següents: (a) enviament per correu postal al domicili de l'Usuari, quan Mas Gourmets n'hagi posat en coneixement, prèviament, l'Usuari;
(b) enviament per correu electrònic a qualsevol de les bústies que l'Usuari disposi o pugui disposar com a part de qualsevol altre servei que Mas Gourmets presti a l'Usuari;
(c) comunicació per trucada telefònica al número de telèfon de l'Usuari, quan Mas Gourmets n'hagi posat en coneixement, prèviament, l'Usuari;
(d) mitjançant missatges emergents enviats durant la prestació dels Serveis per part de Mas Gourmets a l'Usuari.
En aquest sentit, totes les notificacions que faci arribar Mas Gourmets a l'Usuari es consideraran vàlides si s'han fet emprant les dades i a través dels mitjans anteriorment assenyalats. Amb aquesta finalitat, l'Usuari manifesta que totes les dades que ha facilitat són certes i correctes, i es compromet a comunicar a Mas Gourmets tots els canvis relatius a les dades de notificació.

12. Retirada i suspensió dels Serveis:
Mas Gourmets podrà retirar o suspendre, en qualsevol moment i sense necessitat d'avís previ, la prestació de Serveis als Usuaris que incompleixin allò establert en el present Avís Legal.

13 Durada i finalització :
La prestació del Servei de portal i dels altres Serveis té, en principi, una durada indefinida. Mas Gourmets, però, està autoritzada per finalitzar o suspendre la prestació del Servei de portal i/o de qualsevol dels Serveis en qualsevol moment, sense perjudici del que disposin les Condicions Particulars corresponents. Quan sigui raonablement possible, Mas Gourmets advertirà prèviament sobre la finalització o suspensió de la prestació del Servei de portal i dels altres Serveis.

14. Legislació aplicable :
El present Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels casos per la llei espanyola. Per a qualsevol suggeriment o proposta de col•laboració ens podeu escriure per correu electrònic a masgourmets@masgourmets.com, o trucar-nos al número de telèfon 93 313 31 04.