Español | English

El teu espai d'experiències gastronòmiques

Política de privacidad

1.- INFORMACIÓ A L'USUARI

MAS GOURMETS SL informa els Usuaris del lloc web sobre la política respecte del tractament i la protecció de les dades de caràcter personal dels Usuaris i clients.

MAS GOURMETS SL és el responsable del tractament de les dades personals de l'Usuari i l'informa que aquestes dades es tractaran de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en matèria de protecció de dades personals.

S'informa que, d'acord amb aquesta política, es garanteix a l'interessat l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel•lació, oposició, portabilitat, oblit i limitació de les dades que li concerneixen, i que, per fer-ho, ho pot comunicar per escrit a l'adreça electrònica següent: masxarcuters@masgourmets.com.es. El tractament de dades de caràcter personal es duu a terme en condicions de seguretat i secret professional, durant el període necessari segons la finalitat per a la qual es recullen i tracten les dades mateixes, i en les condicions indicades a continuació.

2.- INFORMACIÓ DEL TRACTAMENT

Segons el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades de la UE, l'Usuari ha de rebre informació puntual i concreta del responsable del tractament i sobre els usos i finalitats del tractament. Així, s'indica la informació següent:

Informació bàsica en matèria de protecció de dades de caràcter personal

1. Responsable del tractament MAS GOURMETS SL
2. Finalitat del tractament Contactar amb l'usuari interessat per facilitar-li la informació sol•licitada i, en cas de subscripció, trametre a l'interessat informació d'ofertes, promocions, productes i serveis per correu electrònic o per un mitjà equivalent. La informació es conservarà 5 anys, o mentre duri la subscripció a la tramesa d'informació comercial.

Tractar les dades del candidat a incorporar-se a MAS GOURMETS S. L. com a empleat. La informació es conservarà 5 anys.
3. Legitimació del tractament Consentimiento del interesado
4. Destinatarios de cesiones Los datos serán cedidos a las empresas del Grupo que a continuación se indican: Locos por la gastronomía S.L, con NIF B-65099244; Mas Xarcuters S.L, con NIF B-08880056; Xarcuteries Sama S.L, con NIF B-59322941; Can Pork S.L, con NIF B-66546284.
5. Derechos de las personas interesadas El interesado tiene derecho a oponerse al tratamiento de los datos, a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, conforme se explicará en la información adicional.


Informació addicional en matèria de protecció de dades de caràcter personal

1. Responsable del tractament

Identitat: MAS GOURMETS
CIF: B-65468597
Adreça postal: Av. Diagonal 445-447 6º 2ª
Adreça electrònica: masxarcuters@masgourmets.com

2. Finalitat del tractament

2.1 Finalitat del tractament

[CONTACTEU] En MAS GOURMETS SL . tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de poder contactar-hi per oferir-los la informació sol•licitada sobre els nostres serveis i, en cas de consentir-ho, la tramesa de comunicacions comercials i informació sobre ofertes, promocions, productes i serveis.

[TREBALLEU AMB NOSALTRES] En MAS GOURMETS SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de poder-ne considerar i avaluar la incorporació eventual a l'empresa.

2.2 Termini de conservació de les dades

Les dades personals es conservaran durant el termini indicat a «Finalitat del Tractament», sempre que no se n'hagi exercit el dret de supressió o oposició, o bé mentre duri la subscripció a la tramesa de publicitat. Tot això sense perjudici dels terminis més amplis que s'establissin per disposició normativa o reglamentària.

3. Legitimació del tractament

[CONTACTEU] Mitjançant l'acceptació d'aquestes condicions, consentiu a què MAS GOURMETS SL tracti les vostres dades per contactar amb vós i facilitar-vos la informació que heu sol•licitat a través del nostre web i, en cas que ho consentiu marcant la casella corresponent, per fer-vos arribar periòdicament comunicacions comercials i informació sobre ofertes, promocions, productes i serveis.

[TREBALLEU AMB NOSALTRES] Mitjançant l'acceptació d'aquestes condicions, consentiu a què MAS GOURMETS SL tracti les vostres dades per contactar amb vós i considerar i avaluar la vostra eventual incorporació a l'empresa.

4. Destinataris de cessions o transferències

Les dades se cediran a les empreses del Grup que s'indiquen a continuació: Locos por la Gastronomia S. L., amb NIF B-65099244; Mas Xarcuters S. L., amb NIF B-08880056; Xarcuteries Sama S. L., amb NIF B-59322941. Can Pork S.L, amb NIF B-66546284.

5. Drets de les persones interessades

Tots els interessats tenen dret a obtenir confirmació sobre si a MAS GOURMETS SL . estem tractant dades personals que els concerneixen, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les dades personals, i també a sol•licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol•licitar-ne la supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no fossin necessàries per a les finalitats amb què es van recollir. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol•licitar la limitació del tractament de les seves dades i, en qualsevol moment, oposar-se a aquest tractament.

Per exercir els drets reconeguts, l'interessat podrà comunicar-ho a través de l'adreça electrònica o postal indicades en el primer paràgraf.

Finalment, i especialment quan no hàgiu quedat satisfet en l'exercici dels vostres drets, encara teniu dret a presentar reclamació davant l'autoritat nacional de control; a aquest efecte, us heu d'adreçar a l'AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE DADES.

3.- MESURES DE SEGURETAT

De conformitat amb el que disposen les normatives vigents en matèria de protecció de dades personals, MAS GOURMETS SL compleix totes les obligacions establertes per al tractament de les dades personals de què n'és responsable, fent-ne un tractament lícit, lleial i transparent en relació amb l'interessat, i adequat, pertinent i limitat a allò necessari en relació amb la finalitat per a la qual es tracten.

MAS GOURMETS SL garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal, per tal de protegir els drets i llibertats dels Usuaris, i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.